Тел.: (044) 483-26-51
Разработка, проектирование, строительство, реконструкция промышленных котелен и ТЭЦ, работающих на твердом биологическом топливе (пеллетах из лузги подсолнечника или древесных пеллетах). Перевод газовых котелен на альтернативное топливо (пеллеты). Производство: твердотопливные паровые и водогрейные котлы мощностью 1 - 25 мВт. Монтаж котелен, пусконалодочные роботы; ремонт, гарантийное и сервисное обслуживание котельного оборудования. Комплексные инжиниринговые работы по промышленным котельным и ТЭЦ. Торговые поставки и контороль качества топливных гранул; логистика.

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР

м.Київ, вул. Дегтярівська, 50

20 квітня 2018 року

Переглянути >>>


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2017 рік

Переглянути >>>

 


ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів


Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «САТЕР» (надалі – Товариство) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - збори) 20 квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок № 50, другий поверх, кімната 203.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 20 квітня 2018 року з 10:00 до 10:50 за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах буде складено на 24 годину 16 квітня 2018 року.

Переглянути всю інформацію >>>


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2016 рік

Переглянути >>>

 


ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР

м.Київ, вул. Дегтярівська, 50

20 квітня 2017 року

Переглянути >>>

 


 

Особлива інформація (інформація про фпотечні цінні папери, сертифікати фону операцій з нерухомістю) емітента

від 20.04.2017р.

Переглянути інформацію >>>


Акціонерам Приватного акціонерного товариства

«Акціонерна компанія «САТЕР»

(місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок № 50, код ЄДРПОУ – 19015984)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів

Переглянути повідомлення >>>


Протокол №12

позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Акціонерна компанія САТЕР"

м. Київ, 19 грудня 2016 р.

Переглянути протокол >>>


 

Протоколи підсумків голосування

на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ "Акціонерна компанія "САТЕР"

від 19.12.2016р.

Переглянути протокол >>>


 

Акціонерам публічного Акціонерного товариства "Акціонерна компанія САТЕР"

(місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок № 50; код ЄДРПОУ - 05503160)

Повідомлення
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

м. Киїів, 19 грудня 2016 року


zmina


 

 

Акціонерам Публічного акціонерного товариства “Акціонерна компанія "САТЕР”

(місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок № 50; код ЄДРПОУ - 05503160)

Повідомлення
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «САТЕР», іменуєме надалі – Товариство, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - збори акціонерів) 19 грудня 2016 року об 11:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок № 50, другий поверх, кімната 203.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах акціонерів буде проводитись 19 грудня 2016 року з 10:00 до 10:50 за місцем проведення зборів акціонерів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів буде складено на 24 годину 13 грудня 2016 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

№ п/п Питання проекту порядку денного Проекти рішень
1. Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів, лічильної комісії.

1.Обрати Голову та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
Повноваження Голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства припиняються після оформлення протоколу позачергових загальних зборів Товариства.
2.Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб, а саме: Голови лічильної комісії та двох членів лічильної комісії. Лічильній комісії надаються такі функції:
- підрахунок голосів та підведення підсумків голосування;
- документальне оформлення результатів голосування;
- складання протоколів про підсумки голосування.
Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття загальних зборів Товариства.

2. Затвердження регламенту  позачергових загальних зборів. Затвердити регламент проведення позачергових загальних зборів Товариства, а саме: Виступи доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин, виступи учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин, час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. Встановити порядок розгляду питань порядку денного зборів акціонерів Товариства – у відповідності до порядку, вказаного в повідомленні про проведення зборів акціонерів Товариства, яке було у встановленому порядку опубліковане та надіслане кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками зборів акціонерів у письмовому вигляді. По питанням порядку денного зборів акціонерів голосування проводиться бюлетенями встановленого зразка, які видаються учасникам зборів акціонерів під час реєстрації. Голова зборів акціонерів формулює питання і вказує номер бюлетеня, який потрібно використовувати при голосуванні по даному питанню. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів здійснюється по кожному питанню порядку денного за принципом одна акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування. З першого питання порядку денного зборів акціонерів: «Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів, лічильної комісії» підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, а з інших питань порядку денного – лічильною комісією. Оголошення результатів голосування здійснює Голова лічильної комісії (по першому питанню – Голова тимчасової лічильної комісії), а оголошення прийнятих рішень – Голова позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Про зміну типу та найменування Товариства.

1. Змінити тип ПАТ «АК «САТЕР» з публічного на приватне.
2. У зв’язку із зміною типу затвердити нове найменування Товариства:
Повне найменування українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «САТЕР»;
Повне найменування англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «AKCIONERNA KOMPANIYA «SATER»;
Повне найменування російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "САТЭР".
Скорочене найменування українською мовою – ПрАТ «АК «САТЕР»;
Скорочене найменування англійською мовою – PrJSC «AK «SATER»;
Скорочене найменування російською мовою – ЧАО «АК «САТЭР».
3. У зв’язку із зміною найменування Товариства уповноважити Голову Правління Товариства Арапова Олега Володимировича вчинити необхідні дії щодо заміни свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства та внесення змін у правовстановлюючі документи Товариства.

4. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «АК «САТЕР», у зв`язку із зміною типу та найменування Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства Арапова Олега Володимировича вчинити необхідні дії щодо підпису та реєстрації нової редакції Статуту у державного реєстратора.
5. Про затвердження положеннь ПрАТ «АК «САТЕР»: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію», «Про нарахування та виплату дивідендів». Затвердити положення ПрАТ «АК «САТЕР»: «Про загальні збори акціонерів ПрАТ «АК «САТЕР», «Про Наглядову раду ПрАТ «АК «САТЕР»», «Про Правління ПрАТ «АК «САТЕР»», «Про Ревізійну комісію ПрАТ «АК «САТЕР», «Про нарахування та виплату дивідендів у ПрАТ «АК «САТЕР» у нових редакціях.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань проекту порядку денного зборів акціонерів розміщена на власному веб-сайті Товариства: http://sater.kiev.ua. Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного зборів акціонерів, у робочі дні з 09:00 до 15:00 за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок № 50, кабінет 204 від дати надіслання повідомлення до дати проведення зборів акціонерів, а у день зборів акціонерів – за місцем їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління Товариства Запаснюк Василь Михайлович, тел. (044) 483-27-20.

Наглядова рада ПАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»

За рішенням Наглядової ради ПАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» порядок денний доповнено наступним пунктом.

6.

Про затвердження положень про філії ПрАТ «Акціонерна
компанія «САТЕР»: «Про філію «ВП Укрцукортехенергоремонт
– цех енергоавтоматики», «Про філію «ВП
Укрцукортехенергоремонт - електротехнічний цех», «Про філію
«ВП Укрцукортехенергоремонт - турбінний цех», «Про філію
«Експертно – технічний центр», «Про філію
«ПКТБенергоцукорпром», «Про Устимівську філію
«Цукоренергосервіс», «Про філію «ВП
«Цукортехенергоремонт», «Про філію «ВП «Цукорремналадка»,
«Про філію «Вінницький комплексний налагоджувальний
енергоцех», «Про філію «ВП «Цукорпромводоналадка», «Про
філію «ВП «Львівцукорремналадка»

Затвердити положення про філії ПрАТ «АК «САТЕР»:

 • «Про філію «ВП Укрцукортехенергоремонт – цех енергоавтоматики» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,
 • «Про філію «ВП Укрцукортехенергоремонт - електротехнічний цех» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,
 • «Про філію «ВП Укрцукортехенергоремонт - турбінний цех» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,
 • «Про філію «Експертно – технічний центр» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,
 • «Про філію «ПКТБенергоцукорпром» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,
 • «Про Устимівську філію «Цукоренергосервіс» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,
 • «Про філію «ВП «Цукортехенергоремонт» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,
 • «Про філію «ВП «Цукорремналадка» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,
 • «Про філію «Вінницький комплексний налагоджувальний енергоцех» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,
 • «Про філію «ВП «Цукорпромводоналадка» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,
 • «Про філію «ВП «Львівцукорремналадка» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» в нових редакціях

Наглядова рада ПАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»


 

Річний звіт 2016

Переглянути >>>

 

 


Публічне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «САТЕР»
(код ЄДРПОУ 19015984)
повідомляє, що Чергові загальні збори акціонерів Товариства
відбудуться 19 квітня 2016 року
за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, будинок № 50, другий поверх.

Початок зборів об 11-й годині.

Реєстрація учасників зборів з 10:00 до 10:50 за місцем проведення зборів.

При собі мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та відповідним чином оформлене доручення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 13 квітня 2016 року станом на 24:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання робочих органів зборів, затвердження їх регламенту.
2. Звіт Правління та висновок Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Основні напрямки діяльності на 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради та Ревізійної комісії про роботу в 2015 році.
4. Розподіл чистого прибутку Товариства (погашення збитків).
5. Затвердження кошторису витрат на управління і технічний розвиток та розподілу чистого прибутку Товариства на 2016 рік.
6. Закриття з метою укрупнення п’яти філій Товариства.

Пропозиції стосовно проведення зборів та їх порядку денного приймаються не пізніше, як за 20 днів до дати проведення зборів, в кімнаті № 204 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 50. Телефон: (044) 483-27-20.

Крім того, нагадуємо Вам, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. В разі відсутності такого договору цінні папери власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.


ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності ПАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»

 

№ п/п Найменування показника Період
Звітний 2015р. Попередній 2014р.
1 Усього активів, (тис.грн.) 70741,0 67796,0
2 Основні засоби, (тис.грн.) 50625,0 51341,0
3 Довгострокові інвестиції, (тис.грн.) 700,0 700,0
4 Запаси, (тис.грн.) 3629,0 2632,0
5 Сумарна дебіторська заборгованість, (тис.грн.) 2305,0 2388,0
6 Грошові кошти та їх еквівалент, (тис.грн.) 46533,0 4078,0
7 Інший додатковий капітал, (тис.грн.) 45405,0 45405,0
8 Нерозподілений прибуток (збиток), (тис.грн.) 2049,0 (2399,0)
9 Власний капітал, (тис.грн.) 55390,0 55039,0
10 Статутний капітал, (тис.грн.) 11981,0 11981,0
11 Довгострокові зобов’язання, (тис.грн.) 24,0 24,0
12 Поточні зобов’язання, (тис.грн.) 15316,0 12712,0
13 Чистий прибуток (збиток), (тис.грн.) 350,0 (715,0)
14 Середньорічна кількість акцій, (штук) 294005 294005
15 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, (штук) - -
16 Чисельність працівників на кінець періоду, (осіб) 211 245

 

 


 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2014 рік

Завантажити

 

Особлива інформація емітента Публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР»

код за ЄДРПОУ19015984; місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 50; тел./факс: (044) 4832720, 4832651; електронна адреса: . Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2015р.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада *

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

 

Звільнено

Член Наглядової ради

Гудзій Ольга Григорівна

 

0,072400

Зміст інформації:

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк перебування на посаді: з 27.04.2011р. по 17.04.2015р. Звільнений на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р.

 

Звільнено

Член Правління

Ребрин Юрій Денисович

 

0,000000

Зміст інформації:

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк перебування на посаді: з 27.04.2011р. по 17.04.2015р. Звільнений на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р.

 

Звільнено

Член Правління

Грачов Георгій Андрійович

 

0,041900

Зміст інформації:

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк перебування на посаді: з 27.04.2011р. по 17.04.2015р. Звільнений на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р.

 

Звільнено

Член Ревізійної комісії

Піхур Людмила Володимирівна

 

0,000000

Зміст інформації:

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк перебування на посаді: з 27.04.2011р. по 17.04.2015р. Звільнений на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р.

 

Призначено

Член Наглядової ради

Ковгар Лариса Іванівна

 

0,000000

Зміст інформації:

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до 17.04.2019 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник головного бухгалтера КП «Фінансово-розрахунковий центр «Дніпровський», заступник головного бухгалтера ПАТ «АК «САТЕР», головний бухгалтер ПАТ «АК «САТЕР»

 

Призначено

Член Правління

Савіцький Юрій Віталійович

 

0,041900

Зміст інформації:

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до 17.04.2019 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник директора філії ПАТ «АК «САТЕР», директор філії ПАТ «АК «САТЕР»

 

Призначено

Член Правління

Гудзій Ольга Григорівна

 

0,072400

Зміст інформації:

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до 17.04.2019 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: головний бухгалтер ПАТ «АК «САТЕР», заступник голови правління з фінансових питань

 

Призначено

Член Ревізійної комісії

Гамар Ганна Олексіївна

 

0,000000

Зміст інформації:

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до 17.04.2019 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: бухгалтер Київського вищого поліграфічного училища, ст..бухгалтер ПАТ «АК «САТЕР»

 

Призначено

Член Ревізійної комісії

Гернега Лідія Миколаївна

 

0,000000

Зміст інформації:

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до 17.04.2019 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р. Інші посади, які обіймала особа: головний бухгалтер ТОВ «Подоліс –фарм», головний бухгалтер філії ПАТ «АК «САТЕР»

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.             Дата підписання: 20.04.2015р.                               

Голова правління Арапов Олег Володимирович

 

 

ПАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» (код ЄДРПОУ 19015984) повідомляє, що Чергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 17 квітня 2015 року за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, будинок № 50, другий поверх.

Початок зборів об 11-й годині.

Реєстрація учасників зборів з 10:00 до 10:50 за місцем проведення зборів.

При собі мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та відповідним чином оформлене доручення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 13 квітня 2015 року станом на 24:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання робочих органів зборів, затвердження їх регламенту.
2. Звіт Правління та висновок Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Основні напрямки діяльності на 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради та Ревізійної комісії про роботу в 2014 році.
4. Розподіл чистого прибутку Товариства (погашення збитків).
5. Затвердження кошторису витрат на управління та технічний розвиток Товариства на 2015 рік.
6. Вибори Наглядової ради Товариства.
7. Вибори Правління Товариства та Голови Правління.
8. Вибори Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання особи, яка уповноважується на підпис договорів (контрактів) з Членами Наглядової ради.
10. Про надання дозволу на продаж невиробничих (допоміжних) об’єктів нерухомості площами 207,7 м2 та 437,7 м2 в м.Києві та 226,5 м2 в м.Львові.

Пропозиції стосовно проведення зборів та їх порядку денного приймаються не пізніше, як за 20 днів до дати проведення зборів, в кімнаті № 204 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 50.

Телефон: (044) 483-27-20.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»

 

№ п/п Найменування показника Період
Попередній 2013р. Звітний 2014р.
1 Усього активів, (тис.грн.) 67553,0 67796,0
2 Основні засоби, (тис.грн.) 52490,0 51341,0
3 Довгострокові інвестиції, (тис.грн.) 700,0 700,0
4 Запаси, (тис.грн.) 2421,0 2632,0
5 Сумарна дебіторська заборгованість, (тис.грн.) 3819,0 2388,0
6 Грошові кошти та їх еквівалент, (тис.грн.) 2013,0 4078,0
7 Інший додатковий капітал, (тис.грн.) 45405,0 454051,0
8 Нерозподілений прибуток (збиток), (тис.грн.) (1684,0) (2399,0)
9 Власний капітал, (тис.грн.) 55754,0 55039,0
10 Статутний капітал, (тис.грн.) 11981,0 11981,0
11 Довгострокові зобов’язання, (тис.грн.) 24,0 24,0
12 Поточні зобов’язання, (тис.грн.) 11754,0 12712,0
13 Чистий прибуток (збиток), (тис.грн.) (529,0) (715,0)
14 Середньорічна кількість акцій, (штук) 294005 294005
15 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, (штук) - -
16 Чисельність працівників на кінець періоду, (осіб) 239 245

 

Інформація для акціонерів: річний звіт за 2013 рік


ПАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» (код ЄДРПОУ 19015984) повідомляє, що Чергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 17 квітня 2014 року за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, будинок № 50, другий поверх.

Початок зборів об 11-й годині.

Реєстрація учасників зборів з 10:00 до 10:50 за місцем проведення зборів.

При собі мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та відповідним чином оформлене доручення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 13 квітня 2014 року.

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ:

1.    Обрання робочих органів зборів, затвердження їх регламенту.

2.    Звіт Правління та висновок Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році, основні напрямки діяльності на 2014 рік.

3.    Звіт Наглядової ради Товариства про роботу в 2013 році.

4.    Звіт Ревізійної комісії про роботу в 2013 році.

5.    Розподіл чистого прибутку Товариства (погашення збитків).

Пропозиції стосовно проведення зборів та їх порядку денного приймаються не пізніше, як за 20 днів до дати проведення зборів, в кімнаті  № 204 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 50.

Телефон:  (044) 483-27-20.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»

№ п/п Найменування показника Період
Звітний Попередній
1 Усього активів, (тис.грн.) 67553,0 31973,0
2 Основні засоби, (тис.грн.) 52490,0 25390,0
3 Довгострокові інвестиції, (тис.грн.) 700,0 700,0
4 Запаси, (тис.грн.) 2421,0 2915,0
5 Сумарна дебіторська заборгованість, (тис.грн.) 3819,0 6193,0
6 Грошові кошти та їх еквівалент, (тис.грн.) 2013,0 969,0
7 Інший додатковий капітал, (тис.грн.) 45405,0 7271,0
8 Нерозподілений прибуток (збиток), (тис.грн.) (1684,0) (552,0)
9 Власний капітал, (тис.грн.) 55754,0 18740,0
10 Статутний капітал, (тис.грн.) 11981,0 11981,0
11 Довгострокові зобов’язання, (тис.грн.) 24,0 25,0
12 Поточні зобов’язання, (тис.грн.) 11754,0 13062,0
13 Чистий прибуток (збиток), (тис.грн.) (529,0) 3926,0
14 Середньорічна кількість акцій, (штук) 294005 294005
15 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, (штук) - -
16 Чисельність працівників на кінець періоду, (осіб) 239 290

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2014 рік

 

Публічне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «САТЕР» (код ЄДРПОУ 19015984) повідомляє, що Чергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 19 квітня 2016 року за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, будинок № 50, другий поверх.

Початок зборів об 11-й годині.

Реєстрація учасників зборів з 10:00 до 10:50 за місцем проведення зборів.

При собі мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та відповідним чином оформлене доручення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 13 квітня 2016 року станом на 24:00.

 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ:

1.   Обрання робочих органів зборів, затвердження їх регламенту.

2.   Звіт Правління та висновок Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Основні напрямки діяльності на 2016 рік.

3.   Звіт Наглядової ради та Ревізійної комісії про роботу в 2015 році.

4.   Розподіл чистого прибутку Товариства (погашення збитків).

5.   Затвердження кошторису витрат на управління і технічний розвиток та розподілу чистого прибутку Товариства на 2016 рік.

6.   Закриття з метою укрупнення п’яти філій Товариства.

Пропозиції стосовно проведення зборів та їх порядку денного приймаються не пізніше, як за 20 днів до дати проведення зборів, в кімнаті  № 204 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 50. Телефон:  (044) 483-27-20.

 

Крім того, нагадуємо Вам, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. В разі відсутності такого договору цінні папери власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

 

 

    ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ                                                                                                       фінансово-господарської діяльності                                                                                                        ПАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»

 

п/п

Найменування  показника

П е р і о д

Звітний               2015 р.

Попередній        2014 р.

1

Усього активів, тис.грн. 

70741,0

67796,0

2

Основні засоби, тис.грн. 

50625,0

51341,0

3

Довгострокові інвестиції, тис.грн. 

700,0

700,0

4

Запаси, тис.грн. 

3629,0

2632,0

5

Сумарна дебіторська заборгованість, тис.грн. 

2305,0

2388,0

6

Грошові кошти та їх еквівалент, тис.грн. 

4653,0

4078,0

7

Інший додатковий капітал, тис.грн. 

45405,0

45405,0

8

Нерозподілений прибуток (збиток), тис.грн. 

2049,0

(2399,0)

9

Власний капітал, тис.грн. 

55390,0

55039,0

10

Статутний капітал, тис.грн. 

11981,0

11981,0

11

Довгострокові зобов’язання, тис.грн. 

24,0

24,0

12

Поточні зобов’язання, тис.грн. 

15316,0

12712,0

13

Чистий прибуток (збиток), тис.грн. 

350,0

(715,0)

14

Середньорічна кількість акцій,  штук  

294005

294005

15

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду,  штук

-

-

16

Чисельність працівників на кінець періоду,  осіб

211

245

 

Підтверджую достовірність вказаної інформації

 

Голова правління                                       О.В.Арапов

Уважаемые коллеги!

Открытое акционерное общество «Акционерная компания “САТЭР”» (ОАО «АК “САТЭР”»), известная ранее как ПО «Укрсахтехэнергоремонт», создана в 1940 году, имеет многолетний опыт проведения комплекса проектных, монтажных, ремонтных и пусконаладочных работ для обеспечения безаварийной, эффективной эксплуатации энергетического и энерготехнологического оборудования в сахарной, спиртовой, кондитерской, масложировой и других отраслях промышленности, а также осуществляет реконструкцию указанного оборудования и модернизацию схем производства.


Решениями Госгорпромнадзора Украины в разные годы АК «САТЭР» определялась головной специализированной организацией Украины по широкому перечню технических направлений в промышленной теплоэнергетике, что позволяло решать значительное количество технических проблем без согласования с заводами-изготовителями теплоэнергетического оборудования и органами Госгорпромнадзора. С 2002 г. компании дано право проведения очередных (плановых) освидетельствований паровых котлов промышленных предприятий. Акционерная компания «САТЭР» имеет все необходимые лицензии и разрешения, аккредитации и заключения, необходимые для выполнения работ.

Для обеспечения выполнения указанных выше производственных задач на необходимом техническом уровне АК «САТЭР» имеет достаточный производственный технический потенциал, включая техническую базу и высококвалифицированные инженерно—технические кадры.

Арапов Олег Владимирович


Марку Акционерной компании «САТЭР» знают не только в Украине. Ее специалисты в разные годы выполняли монтажные, ремонтные и наладочные работы в Российской Федерации, странах Прибалтики, Республиках Азербайджан, Армения, Беларусь, Молдова, Кубе, Судане, Вьетнаме и других странах.
АК «САТЭР» имеет давние деловые и творческие связи с ведущими компаниями России — разработчиками и производителями энергетического оборудования: НИИ им. Ползунова, г.Санкт—Петербург, ОАО «Калужский турбинный завод», Лысьвенским турбогенераторным заводом — ОАО «Привод», Белгородским, Бийским котельными заводами и др.


В связи со значительными сокращениями в последние годы количества функционирующих сахзаводов Украины компания расширила свою деятельность на другие отрасли промышленности. Так, в 2004 г. завершен комплекс работ по проектированию, монтажу и вводу в эксплуатацию турбоагрегата мощностью 2,5 МВт в отопительной котельной г.Теплодар Одесской области. Ведутся работы по монтажу турбоагрегата мощностью 12 МВт в химической промышленности.
Расчет стоимости выполняемых работ АК «САТЭР» проводит по действующим ценникам и прейскурантам с относительно низкой рентабельностью, что позволяет успешно выступать на рынке услуг в сфере промэнергетики, реализовывать различные проекты не только в сахарной, но и в других энергоемких отраслях экономики.


ОАО «АК «САТЭР» проводит техническую политику, направленную на достижение высокого уровня проектных, монтажных и пусконаладочных работ, которая позволяет сформировать доверие Заказчика к услугам и работам нашей компании.


Мы стремимся сотрудничать со всеми заинтересованными организациями и предприятиями. Будем рады, если наши возможности в области промышленной энергетики заинтересуют Вас и мы установим долгосрочные надежные деловые отношения.


Мы готовы рассмотреть Ваши проблемы и выполнить заказы, обеспечив их своевременное и качественное выполнение.
Рады будем видеть вас среди постоянных партнеров компании!

 

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Приоритетными направлениями в производственной деятельности компании всегда были работы по внедрению в производство достижений научно-технического прогресса, позволяющие повышать эффективность производства, снижать себестоимость продукции.


Такими направлениями являются:

 • • Внедрение в промышленных котельных когенерационных технологий выработки тепловой и электрической энергии на основе паротурбинных установок с противодавлением. При этом мы предлагаем комплекс работ от разработки проекта до ввода оборудования в эксплуатацию и сервисного сопровождения при эксплуатации. При необходимости заказчикам оказывается помощь в решении организационно-технических вопросов, связанных с внедрением когенерационных технологий.
 • • Комплексный ремонт паровых и водогрейных котлов на основе современных технологий изготовления поверхностей нагрева и теплообменных элементов (электроконтактная сварка, гибка труб с гревом установками ТВЧ).
 • • Реконструкция паровых котлов с увеличением производительности, включая разработку полного комплекта технической документации, изготовление поверхностей нагрева и других узлов, пусконаладочные работы и сервисное сопровождение.
 • • Перевод котельных с жидкого на газообразное, а при необходимости на твердое топливо. При этом разрабатываются и внедряются мероприятия, снижающие стоимость работ по этому направлению.
 • • Автоматизация паровых котлов и вспомогательного оборудования котельных и ТЭЦ на современной элементной базе как отечественного, так и импортного производства.
 • • Внедрение частотного привода энергетического и технологического оборудования, что позволяет на 15-20 % снизить расход электроэнергии.
 • • Аудит энергопотребления предприятия с разработкой рекомендаций по снижению расхода электрической и тепловой энергии. При необходимости оказывается техническая помощь в реализации предложенных мероприятий, включая изготовление и поставку оборудования.
 • • По желанию заказчиков проводится обучение производственного персонала, даются технические консультации, разрабатываются различные инструкции по эксплуатации оборудования и технике безопасности.

Б.П.Школенко

Уважаемые господа!


Вашему вниманию предлагается краткая информация о деятельности и технических возможностях ОАО «Акционерной компании «САТЭР», созданной 70 лет назад для решения вопросов повышения надежности и эффективности работы энергетического и технологического оборудования предприятий пищевой и перерабатывающей отраслей промышленности (сахарной, масложировой, кондитерской и других).


Компания имеет в своем распоряжении:

• высококвалифицированных специалистов, в том числе основателей практики отечественного энергосбережения и участников многих зарубежных проектов по внедрению энергосберегающих технологий;
• все необходимые разрешения и лицензии по видам выполняемых работ и широкие полномочия дилера ОАО «Калужский турбинный завод» (Россия);
• современную производственную базу по выпуску паровых и водогрейных котлов, элементов и узлов к ним;
• ряд сервисных подразделений (филиалов), оказывающих техническую помощь в ремонте, закупке, монтаже, пуске и наладке энергооборудования;
• уникальное предприятие по очистке сточных вод биологическим методом альголизации с помощью водорослей хлореллы и сценедесмуса.

Специалисты Компании выполняют работы любой сложности, в том числе работы «под ключ» — от проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию.


Мы всегда рады деловому и плодотворному сотрудничеству с Заказчиком в решении энергетических проблем!


Б.П.Школенко

Подкатегории

Страница 1 из 5

Лицензии и разрешения

АК «САТЭР» готова принять на себя как выполнение отдельных видов работ, так и руководство реализацией проектов в целом: от проведения энергоаудита предприятия, обследования оборудования, его ремонта, поставки нового оборудования... до выполнения работ «под КЛЮЧ».
Конечный результат: повышение энергоэффективности работы энергооборудования и предприятия в целом, продление срока службы оборудования при высоком уровне его надежности. Снижение вредных выбросов при сжигании топлива, повышение экологической чистоты при работе энергообъектов.
Подробнее

Структура ОАО АК "САТЭР"

ОАО «АК “САТЭР”» являясь юридическим лицом, структурно состоит из 13 филиалов, 7 из которых функционально специализированы в определенном производственно-техническом направлении, филиалы в Виннице и Львове являются комплексными и выполняют работы по широкой номенклатуре, охватывая все основные технические направления промышленной энергетики.
Выполняя работы по своей технической направленности, филиалы на основании генеральной доверенности самостоятельно заключают договора с Заказчиками.
Персонал компании осуществляет руководство, производственно-техническую координацию и контроль за деятельностью филиалов.

Наши контакты

ОАО «АК «САТЭР»
Украина, 04112, г. Киев, ул. Дегтяревская, 50

E-mail:

 
(044) 483-26-51
(044) 483-26-43

 

Производственно-диспетчерский отдел
(044) 483-26-42,
(044) 206-62-10